Reklamační řád

Reklamace

Veškeré reklamace je možno uplatňovat buď telefonicky, osobně,  a e-mailem nebo písemně na adrese provozovatele (Jana Mládková). Pokud chcete, abychom Vás kontaktovali telefonicky, udejte prosím telefon a čas, kdy budete k zastižení. Náš pracovník se s Vámi obratem spojí a dohodne způsob vyřešení reklamace.


Zboží lze reklamovat jakkoli i osobně u prodávajícího dle obchodních podmínek na adrese:
Jana  Mládková Galamoda
Poděbradova 256
537 01 Chrudim


Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

V souladu se zákonem č. 40/1964, § 53, odst. 7 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Vrácení zboží lze provést za následujících podmínek:

1) kupující odešle e-mail na adresu objednavky@galamoda-xxl.cz (popř. dopis na adresu provozovatele) s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží  na účet číslo účtu.  Datum a podpis, telefonní spojení.

2) kupující doručí zboží zpět na adresu společnosti  Poděbradova 256 537 01 Chrudim.

3) zboží nemusí být v původním obalu, nesmí nést známky použití, musí byt nepoškozené, kompletní a s originálním dokladem o koupi

4) pokud posíláte zboží zpět, v žádném případě ho neposílejte dobírkou.

5) finanční částku za zboží včetně poštovného budou kupujícímu vráceny bankovním převodem,
a to do 14 dnů od vrácení zboží.

Prodávající má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů, spojených s vrácením zboží.

Pokud žádáte výměnu zboží za jinou velikost, barvu nebo z jiného důvodu, účtujeme poštovné 89,- Kč

Pokud reklamujete zboží na které je vázán dárek, zašlete jej včetně tohoto dárku. Na vyřízení reklamace si vyhrazujeme dobu 30 dnů ( § 19 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele).

Upozorňujeme, že modely šité dle speciálních požadavků zákazníka, na jeho v objednávce udané -  specifické míry, v jiných délkách,  šířkách, jiné výstřihy,  délky rukávů z jiných barev a materiálů, ostatních změn než je standardně v nabídce,   nelze  vrátit ani vyměnit a to v souladu s §1837 písmeno D občanského zákoníku.  Tyto zakázkové modely můžeme  po oboustranné dohodě  1x ZDARMA   poupravit, účtujeme pouze poštovné 89,- Kč . Při zaslání výrobku zpět   vždy   uveďte své požadavky na úpravu.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Viz. § 616

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

Nevyzvednutá zásilka

V případě nepřevzetí zásilky / nevyzvednutí / zásilky na dobírku, bude kupující v rámci smírného řešení vyzván k úhradě ušlého poštovného / Občanský zákoník §544-545, zákon č.40/1964 Sb /. V případě že toto kupující neuhradí do 7 dnů od výzvy, bude mu účtována smluvní pokuta ve výši  700,-Kč jako náhrada poštovného a vzniklých administrativních nákladů, spojených se zbytečným vychystáváním, odesláním a opětovným příjmem zásilky / Občanský zákoník č.89/2012/. Platby za doporučený dopis. Na tuto pokutu bude kupujícímu zaslána faktura s termínem úhrady. Pokud k proplacení této faktury nedojde, bude tato pohledávka postoupena třetí straně k vymáhání, a to včetně všech nákladů s tím spojených. 

Mimosoudní řešení sporů


1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.


2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).


3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


 Závěrečná ustanovení


1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.


2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.


3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.


Adresa pro odeslání při odstoupení od smlouvy a reklamaci: Jana Mládková Galamoda Poděbradova 256 537 01 Chrudim

PROVOZOVATEL:
Jana Mládková
Rooseveltova 780
537 01 Chrudim

IČ: 11030836
DIČ: CZ6158030252
Úřad evidence: 360304 - Městský úřad Chrudim

KONTAKTNÍ OSOBA:
Jana Mládková
Mobil: +420 777 307 136

Světluše Konečná
Mobil: +420 602 180 585

E-mail: info@galamoda-xxl.cz

Kamenná prodejna

Otevírací doba

Kontakty